Jeszcze słowo o aportach

Marta Małasiewicz        01 grudnia 2015        3 komentarze

Niżej pisałam o orzeczeniu NSA w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za aport z wykorzystaniem agio. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z tego rozwiązania pamiętaj proszę o tym, że:

1/ podjęcie takiej decyzji wywiera bezpośrednie konsekwencje w sferze dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Co prawda działanie takie nie ma bezpośredniego wpływu na samą amortyzację, ale już na rozliczenie dokonanych odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych – tak (!) Przepisy podatkowe są w tej materii jednoznaczne i wynika z nich, że ta część odpisów amortyzacyjnych, która dokonywana jest od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej, nie jest kosztem uzyskania przychodów.

2/ podjęcie takiej decyzji wywiera bezpośrednie konsekwencje w momencie ustalenia kosztów uzyskania przychodów związanych ze zbyciem udziałów nabytych uprzednio z agio

W takim przypadku kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów uzyskanych w zamian za wkład niepieniężny z wykorzystaniem agio jest jedynie  wartość nominalna udziałów, (a nie wartość emisyjna, obejmująca agio).

Dobra informacja czy niespełnione nadzieje – aport z agio

Marta Małasiewicz        19 listopada 2015        Komentarze (0)

tax free tag isolated on white background - rendering

Prawie przed chwilą Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął zagadnienie prawne, budzące poważne wątpliwości. Przedmiotem tego rozstrzygnięcia było udzielenie odpowiedzi na pytanie, które było kością niezgody między podatnikami, a organami podatkowymi. Sprawa dotyczyła opodatkowania przychodu, powstającego po stronie wspólników w związku z nabyciem (objęciem) przez nich udziałów w spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny z wykorzystaniem agio.

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, podatnik wnosząc wkład niepieniężny do spółki (w innej postaci niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część) musi liczyć się z tym, że po jego stronie powstanie przychód do opodatkowania. I oczywiste pytanie – jak przychód powinien zostać opodatkowany w sytuacji gdy podatnik obejmuje udziały o niższej wartości nominalnej niż wartość samego aportu? Częstą praktyką jest bowiem to, że wspólnik w zamian część wartości aportu nabywa udziały, a druga część tej wartości przeznaczana jest na agio (częściowo zasilany jest więc kapitał zakładowy, a częściowo zapasowy).

Organy podatkowe niejednokrotnie uznawały, że w takim przypadku podstawą opodatkowania powinna być cała wartość rynkowa takiego wkładu niepieniężnego. Odwołując się do art. 14 ust 1-3 ustawy o CIT, organy podatkowe weryfikowały wartość rynkową udziałów obejmowanych w zamian za aport i uznawały, że przedmiotem opodatkowania nie powinna być tylko wartość nominalna udziałów obejmowanych w zamian za aport, ale także pozostała wartość aportu (w tym także ta jego część, która stanowiła agio).

NSA wypowiadając się w tej sprawie uznał, że dotychczas stosowana przez organy podatkowe wykładnia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT nie była uzasadniona. NSA uznał, że przedmiotem opodatkowania w takiej sytuacji powinna być tylko ta wartość, która odpowiada nominalnej wartości nabywanych (obejmowanych) udziałów. Agio nie podlega więc opodatkowaniu (czyli ta część wartości rynkowej wkładu niepieniężnego, która jest ujmowana w kapitale zapasowym spółki powinna być irrelewantna podatkowo).

A niedosyt związany z tym orzeczeniem jest taki, że:

  1. NSA nie zdecydował się na wydanie w tej sprawie uchwały, która miałaby moc wiążącą dla innych składów sądów administracyjnych i stanowić by mogła istotną wskazówkę interpretacyjną zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych. W zamian za to wydał wyrok, który wiąże tylko w konkretnej sprawie.
  2. NSA podkreślił, że jego ocena dokonywana była w kontekście regulacji prawnych obowiązujących w roku 2012, co oznacza w związku ze zmianą przepisów (w tym art. 15 1k UODOP) wartość tego orzeczenia w sporach podatkowych powstałych na gruncie obecnie obowiązujących regulacji może być wątpliwa

Dzień dobry!

Marta Małasiewicz        13 listopada 2015        Komentarze (0)

Jak w każdej szanującej się publikacji i tutaj znajdziesz „słowo od autora” 🙂

Będę pisać o podatkach, a konkretniej o podatku dochodowym od osób prawnych. Zamierzeniem moim jest to, aby publikacje tworzyły całość i kompleksowo odpowiadały na nartujące Cię pytania. Proszę Cię jednak abyś nie traktował zamieszczonych tutaj wpisów jako porad prawnych. Okoliczności towarzyszące Twoim sprawom mogą powodować, że zasada nie znajdzie zastosowania, a kwestia która wydaje Ci się bez znaczenia, spowoduje że zastosowanie znajdzie wyjątek. Mam jednak nadzieję, że wpisy tutaj zainspirują Cię choćby do dalszego zadawania pytań. Oczywiście śmiało możesz pisać w tej sprawie do mnie.

Zdecydowałam, że pierwsze wpisy poświęcę aportom, w tym także – a nawet przede wszystkim – z uwzględnieniem tzw. agio. Pierwszy wpis już jest, kolejne są w głowie, ale lada moment znajdziesz je tutaj.

Zapraszam do lektury!